OBSZARY PRAKTYKI

PRAWO CYWILNE
• Prawo rzeczowe – ochrona własności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, służebność (drogi koniecznej, przesyłu), naruszenie posiadania.
• Prawo zobowiązań – dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, odszkodowanie z tytułu szkód na osobie i mieniu, zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, bezpodstawne wzbogacenie, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości i rzeczy ruchomych, odwołanie darowizny.
• Prawo osobowe – ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe.
• Prawo rodzinne – rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, przysposobienie.
• Prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, dział spadku, zachowek.
• Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne – zajęcie rachunku bankowego, wpis hipoteki w księdze wieczystej, ustanowienie zakazu zbycia majątku, egzekucja z wynagrodzenia za pracę i z rachunku bankowego, licytacja nieruchomości i rzeczy ruchomych.

PRAWO KARNE
• przestępstwa zawarte w Kodeksie karnym oraz ustawach szczególnych, m.in. w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawie o broni i amunicji

PRAWO WYKROCZEŃ
• wykroczenia zawarte w Kodeksie wykroczeń oraz ustawach szczególnych, m.in. w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

PRAWO ADMINISTRACYJNE
• sprawy z zakresu administracji rządowej oraz samorządowej, m.in. dotyczące procesu budowlanego, rejestracji pojazdu, zameldowania, aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste