ZASADY WSPÓŁPRACY

Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno Klientom indywidualnym, jak również przedsiębiorcom, spółkom prawa handlowego, spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym oraz instytucjom administracji rządowej i samorządu terytorialnego. .

Wśród form świadczenia usług prawniczych znajduje się:

• świadczenie stałej, kompleksowej obsługi prawnej,

• przeprowadzenie określonej sprawy od jej wszczęcia do prawomocnego zakończenia,

• doraźna pomoc poprzez udzielenie ustnej porady prawnej, przygotowanie stosownego pisma, sporządzenie pisemnej opinii prawnej,

• realizacja usługi prawnej on-line.

Oferowana pomoc prawna obejmuje: reprezentację Klienta w kontaktach z drugą stroną sporu, występowanie przed organami ścigania (m.in. Policji, Prokuratury) i organami administracyjnymi, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (w tym e-sądem) oraz Sądem Najwyższym, udział w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny), jak również realizację praw przed organami egzekucyjnymi.

W zakresie usługi może znaleźć się sporządzenie stosownego pisma, jak np. wezwanie do zapłaty, zawezwanie do próby ugodowej, pozew, prywatny akt oskarżenia, środek zaskarżenia (apelacja, zażalenie, sprzeciw, odwołanie, skarga kasacyjna, kasacja), projekt umowy lub ugody.

W ramach usługi on-line Klient wysyła pytanie drogą e-mail. Po dokonaniu wyceny przez adwokata oraz wskazaniu terminu wykonania usługi w e-mailu zwrotnym, Klient uiszcza wynagrodzenie przelewem na wskazany rachunek bankowy, co oznacza akceptację warunków wykonania usługi. Po zaksięgowaniu wpłaty usługa jest realizowana.